Privacy

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Griftpartycatering. Deze verklaring is van toepassing op alle

informatie die Griftpartycatering verwerkt van haar websitebezoekers

(https://www.griftpartycatering.nl, (potentiële) klanten en leveranciers. Griftpartycatering

hecht grote waarde aan de bescherming van privacy en gaat zorgvuldig om met de

persoonsgegevens die worden verzameld. In deze verklaring geven wij onder meer informatie over

welke persoonsgegevens wij (onder meer) van websitebezoekers, (potentiële) klanten en onze

leveranciers verzamelen, hoe wij deze persoonsgegevens verzamelen en hoelang de

persoonsgegevens worden bewaard. Ook geven wij aan welke rechten u heeft met betrekking tot de

persoonsgegevens die wij van u verzamelen.

1. Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom verwerken wij deze gegevens?

• (Potentiële) klanten

Het verwerken van persoonsgegevens van (potentiële) klanten is voor ons noodzakelijk, bijvoorbeeld

om uitvoering te geven aan aanvragen en opdrachten, om vragen van een (potentiële) klant over ons

bedrijf en onze diensten te beantwoorden en service te bieden. Ter uitvoering van een

overeenkomst met een klant verwerken wij bijvoorbeeld contactgegevens, bedrijfsnaam, gegevens

over betalingen, factuurgegevens, opdrachten, bestelde diensten en producten, functiegegevens.

Zonder deze gegevens kunnen wij mogelijk geen uitvoering geven aan de overeenkomst die met u of

uw bedrijf is gesloten.

Tevens verwerken wij van potentiële klanten contactgegevens, bedrijfsnaam, functie,

telefoonnummer, e-mailadres, interesses en persoonsgegevens die mogelijk in een vraag of bericht

aan ons zijn opgenomen. Wij verwerken deze persoonsgegevens op grond van ons gerechtvaardigd

belang. Wij hebben deze gegevens namelijk nodig voor onze normale bedrijfsvoering.

• Website

Inschrijving nieuwsbrief

Via onze website kunt u zich inschrijven voor onze nieuwsbrief. Om u onze nieuwsbrief te kunnen

sturen vragen wij naar uw e-mailadres en voor- en achternaam. Wij mogen deze persoonsgegevens

verwerken en u onze nieuwsbrief toesturen, als u ons hiervoor toestemming geeft.

Contactformulier

Met het contactformulier op onze website kunt u ons vragen stellen, klachten indienen en

aanvullende informatie vragen over onze producten en diensten. Om gevolg te geven aan uw bericht

aan ons en/of om uw bericht aan ons te kunnen beantwoorden, verzamelen wij bijvoorbeeld uw emailadres,

voor- en achternaam, link naar uw website en IP-adres. Het kan ook voorkomen dat u zelf

persoonsgegevens invult in het bericht dat u ons stuurt. Deze persoonsgegevens verzamelen wij op

basis van ons gerechtvaardigd belang. Zonder deze gegevens kunnen wij namelijk uw bericht niet

(naar behoren) beantwoorden.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën (voor het leesgemak hierna

gezamenlijk aangeduid als ‘cookies’) om aanvullende gegevens over het gebruik van onze website te

verzamelen en onze diensten te verbeteren.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestandjes die tijdens een bezoek aan onze website op uw harde schijf worden

geplaatst. Dankzij deze cookies hoeft u bij een later bezoek bijvoorbeeld niet opnieuw dezelfde

informatie in te voeren of taalinstellingen te kiezen en kunnen wij de algehele gebruikerservaring van

onze website verbeteren.

Cookies op onze website

In de onderstaande tabel is vermeld welke cookies op onze website gebruikt worden

(https://www.landgoedklarenbeek.nl), waarvoor deze gebruikt worden en gedurende welke periode

de hiermee verzamelde persoonsgegevens worden bewaard.

Naam Functie Vervaltermijn

__utmb Analytics 24 maanden

__utmz Analytics 24 maanden

__utmc Analytics 24 maanden

__utmt Analytics 24 maanden

__utma Analytics 24 maanden

Cookies toestaan

Wij plaatsen alleen marketing gerelateerde cookies als u hiervoor toestemming geeft. Toestemming

geven kan door bij uw eerste bezoek aan onze website bij de cookiemelding op ‘Akkoord’ te klikken.

Dit is echter niet verplicht; ook als u ons geen toestemming geeft voor het gebruiken van marketing

gerelateerde cookies, dan kunt u onze website gebruiken. Onze website zal dan echter niet optimaal

werken. Een gegeven toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door een e-mail te sturen

naar info@griftpartycatering.nl . De intrekking van uw toestemming doet echter niets af aan de

rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens voorafgaand aan de intrekking.

Cookies verwijderen of blokkeren

U kunt onze cookies te allen tijde verwijderen of blokkeren. Onderstaande links beschrijven per

browser hoe cookies geblokkeerd of verwijderd kunnen worden:

• Chrome

• Firefox

• Internet Explorer

• Edge

• Safari

• Leveranciers

Als wij producten of diensten inkopen, dan verwerken wij persoonsgegevens van (het personeel van)

onze leverancier. Denk hierbij aan voor- en achternaam, bedrijfsnaam, telefoonnummer, emailadres,

functiegegevens en gegevens over afleverdata en tijden. Deze persoonsgegevens

verzamelen wij op basis van ons gerechtvaardigd belang. Wij hebben deze gegevens namelijk nodig

om bestellingen te doen en de aflevering van geplaatste bestellingen in goede banen te leiden.

Toestemming intrekken

Indien wij de verwerking van uw persoonsgegevens baseren op uw toestemming, dan kunt u deze

toestemming te allen tijde eenvoudig intrekken door een e-mail te sturen naar

info@landgoedklarenbeek.nl. De intrekking van uw toestemming doet echter niet af aan de

rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens voorafgaand aan deze intrekking.

2. Beveiliging van uw gegevens

Landgoed Klarenbeek hecht grote waarde aan een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Daar

hoort ook een zorgvuldige beveiliging van door ons verzamelde persoonsgegevens bij. Binnen

Landgoed Klarenbeek zijn daarom passende technische en organisatorische maatregelen genomen

ter beveiliging van de verzamelde persoonsgegevens.

3. Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

Ons uitgangspunt is dat wij uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het

doel waarvoor deze gegevens oorspronkelijk zijn verzameld. Van dit uitgangspunt kan worden

afgeweken, bijvoorbeeld als wet- of regelgeving een andere bewaartermijn voorschrijft.

4. Doorgifte van persoonsgegevens aan derden

In sommige gevallen moeten wij derden inschakelen om ons te ondersteunen bij het uitvoeren van

bepaalde werkzaamheden. De categorieën derden waaraan wij persoonsgegevens doorgeven zijn:

• Hostingpartijen;

• IT-dienstverleners

5. Uw rechten

U kunt de volgende rechten uitoefenen met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van u

verwerken:

• Inzage vorderen in de persoonsgegevens die wij van u hebben verzameld.

• Persoonsgegevens laten corrigeren van fouten.

• Persoonsgegevens laten verwijderen.

• De verwerking van uw persoonsgegevensverwerking beperken.

• Ons verzoeken uw persoonsgegevens door te sturen naar een andere organisatie.

U kunt ook bezwaar maken over het gebruik door ons van uw persoonsgegevens.

Als u (een van) de bovenstaande rechten wilt uitoefenen, dan kunt u contact met ons opnemen via

de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring. Wij kunnen u vervolgens vragen om aan

aanvullende informatie aan te leveren, zodat wij uw identiteit kunnen bevestigen.

6. Klacht indienen

Als u ontevreden bent over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u te

allen tijde een klacht indienen bij de toezichthouder. Dit is in Nederland de Autoriteit

Persoonsgegevens. Op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl kunt u meer informatie

vinden over hoe een klacht kan worden ingediend.

7. Aanpassingen

Het kan voorkomen dat Landgoed Klarenbeek haar beleid met betrekking tot persoonsgegevens

aanpast. Als dit enige gevolgen heeft voor de wijze waarop Landgoed Klarenbeek met uw

persoonsgegevens omgaat, dan zullen wij deze Privacyverklaring aanpassen. De laatste versie van de

privacyverklaring zal steeds op de website van Landgoed Klarenbeek worden gepubliceerd. Wij

raden u daarom aan deze pagina van tijd tot tijd te bezoeken.

8. Contact met Landgoed Klarenbeek

Als u vragen of klachten heeft over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, aarzel

dan niet om contact met ons op te nemen:


Griftpartycatering

Mantet 19 Te Duiven

6922AV


© All Rights Reserved.

Grift Partycatering